Szukaj

Regulamin

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PROWADZONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POD ADRESEM www.simplylife.com.pl

SPRZEDAJĄCYM JEST FIRMA JK STUDIO ZAREJSTROWANA POD ADRESEM UL.KURKOWA 5 , 62- 002 ZŁOTNIKI PODLEGAJĄCA WPISOWI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WPISANA POD NUMEREM NIP: 9720909565

ZWANA TAKŻE ZAMIENNIE „USŁUGODAWCĄ”. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ MOŻNA UZYSKAĆ:

- KORZYSTAJĄC Z ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ: store@simplylife.com.pl

§ 1 DEFINICJE

REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN. W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄREGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. OŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U. Z 2002 R. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.).

KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DOKONUJE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM.

KONSUMENT – KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ, KORZYSTAJĄCĄ ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W CELU NIEZWIĄZANYM BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

USŁUGODAWCA – PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPUINTERNETOWEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI - TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO.

TOWAR – RZECZ RUCHOMA, PREZENTOWANA W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓREJ DOTYCZY UMOWASPRZEDAŻY.

USŁUGA DODATKOWA – USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ KLIENTA POZA SKLEPEM INTERNETOWYM W ZWIĄZKU Z CHARAKTEREM SPRZEDAWANYCH TOWARÓW.

UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU USTAWY KODEKS CYWILNY, ZAWARTA POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A KLIENTEM, Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU.

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM www.simplylife.com.pl ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE.

ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE RODZAJ I ILOŚĆ TOWARÓW, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIAJĄCY PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE, A TAKŻE WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH POPRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ZA POMOCĄ WŁAŚCIWEGO DLA DANEGO RODZAJU SIECI URZĄDZENIA KOŃCOWEGO.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGOPOD ADRESEM www.simplylife.com.pl

2. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ KLIENTA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

3. SKLEP INTERNETOWY www.simplylife.com.pl PROWADZI SPRZEDAŻ DETALICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.

4. WSZYSTKIE TOWARY OFEROWANE W SKLEPIE www.simplylife.com.pl SĄ FABRYCZNIE NOWE,ORYGINALNIE ZAPAKOWANE,
WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI.

5. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEDOSTARCZANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, NP. TREŚCI PROPAGUJĄCE PRZEMOC, ZNIESŁAWIAJĄCYCH LUB NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE I INNEPRAWA OSÓB TRZECICH.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. WSZYSTKIE CENY PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.simplylife.com.pl SĄ CENAMI BRUTTO PODANYMI W ZŁOTYCH POLSKICH. PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI.

2. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ.

3. ZAMÓWIENIA SKŁADANE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK.

4. ZAMÓWIENIE JEST SKUTECZNE, JEŚLI KLIENT PRAWIDŁOWO WYPEŁNI FORMULARZ ZAMÓWIENIA I PRAWIDŁOWO PODA DANE KONTAKTOWE W TYM DOKŁADNY ADRES, NA KTÓRY TOWAR MA BYĆ WYSŁANYORAZ NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL.

5. W WYPADKU GDY PODANE DANE NIE SĄ KOMPLETNE, SPRZEDAJĄCY SKONT AKTUJE SIĘ Z KLIENTEM. JEŚLI KONTAKT Z KLIENTEM NIE BĘDZIE MOŻLIWY, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA.

6. KLIENT W PROCESIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA MOŻE WYRAZIĆ WOLĘ OTRZYMANIA FAKTURY VAT, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ZAŁĄCZONA DO WYSYŁANEJ PRZESYŁKI LUB PRZESŁANA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NAWSKAZANY ADRES E-MAIL W POSTACI ELEKTRONICZNEGO OBRAZU DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH, WSZCZEGÓLNOŚCI TAKICH JAK: FAKTURY VAT Z ZAŁĄCZNIKAMI, FAKTURY VAT KORYGUJĄCE Z ZAŁĄCZNIKAMII FORMULARZY. NINIEJSZA ZGODA UPRAWNIA SPRZEDAJĄCEGO RÓWNIEŻ DO WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZASAD ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ TRYBU UDOSTĘPNIANIA ORGANOWI PODATKOWEMU LUB ORGANOWI KONTROLI SKARBOWEJ.

7. W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, KLIENT MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAJĄCEGO W CELU ICH PRZETWARZANIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. W WYPADKU UDZIELENIA ZGODY, KLIENT MA PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE, ICH POPRAWIANIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA.

8. KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPCJI ZAPAMIĘTANIA JEGO DANYCH PRZEZ SYSTEM W CELU UŁATWIENIA PROCESU SKŁADANIA KOLEJNEGO ZAMÓWIENIA. W TYM CELU KLIENT POWINIEN PODAĆ LOGIN I HASŁO, NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA. LOGIN KLIENTA TO PODANY PRZEZ NIEGOADRES E-MAIL. HASŁO JEST CIĄGIEM ZNAKÓW USTALANYCH PRZEZ KLIENTA. HASŁO KLIENTA NIE JEST ZNANE SPRZEDAJĄCEMU I KLIENT MA OBOWIĄZEK ZACHOWANIA GO W TAJEMNICY I CHRONIENIA PRZEDNIEPOWOŁANYM DOSTĘPEM OSÓB TRZECICH.

PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA SKUTECZNEGO ZAMÓWIENIA, OTRZYMA ON AUTOMATYCZNĄ ODPOWIEDŹ ZE SKLEPU POTWIERDZAJĄCĄ OTRZYMANIE ZAMÓWIENIA.

CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA POKRYWA SIĘ Z MOMENTEM WPŁYWU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PODANY W POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM LUB MOMENTEM DOKONANIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. TOWAR WYSYŁANY JEST POD ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA. SKLEP POINFORMUJEKLIENTA NIEZWŁOCZNIE O NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYM FORMULARZU ZAMÓWIENIA, KTÓRY UNIEMOŻLIWIA DOKONANIE WYSYŁKI LUB MOŻE JĄ OPÓŹNIĆ.

2. TOWAR JEST DOSTARCZANY ZA POMOCĄ WYSPECJALIZOWANYCH FIRM KURIERSKICH DPD. ISTNIEJEMOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO TOWARÓW W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO PO WCZEŚNIEJSZYMUSTALENIU.

3. PRZESYŁKA DOSTARCZONA JEST ZGODNIE Z TERMINEM PODANYM PRZY KAŻDYM TOWARZE NA STRONACH SERWISU. JEST TO ORIENTACYJNY CZAS DOSTAWY I DOTYCZY ON ZAMÓWIEŃ Z OPCJĄ PŁATNOŚCI „PRZELEW” LUB „PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB PRZELEWEM ONLINE” DO CZASU PODANEGO NA STRONACH SERWISU NALEŻY DOLICZYĆ CZAS ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYMSKLEPU (ZWYKLE 1-2 DNI ROBOCZE).

4. KLIENT JEST OBCIĄŻANY KOSZTAMI DOSTAWY (WYSYŁKI) OKREŚLONYMI W CENNIKU TRANSPORTU.KLIENT MOŻE SIĘ ZAPOZNAĆ Z CENNIKIEM DOSTAW PRZY FINALIZACJI ZAMÓWIENIA.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. NA KAŻDY SPRZEDANY TOWAR WYSTAWIAMY IMIENNY DOWÓD ZAKUPU (FAKTURĘ LUB PARAGON ) .

2. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR MOŻE NASTĄPIĆ ZA POŚREDNICTWEM PŁATNOŚCI ONLINE (BLUE MEDIA S.A.), ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH (PAYPAL) LUB PRZELEWEM NAKONTO BANKOWE SKLEPU.

3. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ONLINE JEST BLUE MEDIA S.A.

4. DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI

KARTY PŁATNICZE: 

* Visa 

* Visa Electron

* MasterCard   

* MasterCard Electronic

 * Maestro

5. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYNOSI DO 2 DNI ROBOCZYCH OD MOMENTU UZYSKANIA POZYTYWNEJ AUTORYZACJI

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE, W TERMINIE 10 DNI, Z WYJĄTKIEMPRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE KLIENTA (PODSTAWA PRAWNA: ART. 7 UST.1 USTAWYZ DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONA PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY DZ.U. NR 22, POZ. 271 ZE ZM.). TERMIN TEN JEST TERMINEM NIEPRZEKRACZALNYM I LICZY SIĘ OD DNIA WYDANIA RZECZY, A GDY UMOWA DOTYCZYŚWIADCZENIA USŁUGI – OD DNIA JEJ ZAWARCIA. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM NA ADRES USŁUGODAWCY.DOTYCZY ZAMÓWIEŃ I PRZESYŁEK NA TERENIE POLSKI.

2. W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ/PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH ZWROT JEST MOŻLIWY ZGODNIE Z PKT. 1 JEDNAK Z ZASTRZEŻENIEM PONIESIENIA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW WYSYŁKI DO ZAMAWIAJĄCEGO.

3. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM, CHYBA, ŻE ZMIANA BYŁA KONIECZNA W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU.

4. ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 10 DNI. ZAKUPIONY TOWAR NALEŻY ZWRÓCIĆ NA ADRES USŁUGODAWCY.

5. ZWROT ŚRODKÓW ZOSTANIE DOKONANY NA KONTO, Z KTÓREGO ZOSTAŁO OPŁACONE ZAMÓWIENIEPRZEZ KONSUMENTA.

6. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ USŁUGODAWCA DOKONA ZWROTU ŚRODKÓW ZA TRANSAKCJĘ DOKONANĄ PRZEZ KONSUMENTA NA RACHUNEK PRZYPISANY DO KARTY PŁATNICZEJ ZAMAWIAJĄCEGO

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. REKLAMACJE NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES USŁUGODAWCY.

2. SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO USŁUGODAWCY REKLAMOWANY PRODUKT WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU I WYPEŁNIONYM ZGŁOSZENIEM REKLAMACYJNYM KTÓRE USŁUGODAWCA NA PROŚBĘ WYŚLE KONSUMENTOWI.

3. USŁUGODAWCA ROZPATRZY REKLAMACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA REKLAMACJI. W PRZYPADKU ROZPATRZENIA REKLAMACJI NA KORZYŚĆ KLIENTA USŁUGODAWCA NAPRAWI LUB WYMIENI REKLAMOWANY TOWAR NA NOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWY LUB ZWRÓCI WARTOŚĆ KUPIONEGO TOWARU.

4. JEŻELI TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ, KLIENT MOŻE ŻĄDAĆ DOPROWADZENIA GO DO STANUZGODNEGO Z UMOWĄ PRZEZ NIEODPŁATNĄ NAPRAWĘ ALBO WYMIANĘ NA NOWY, CHYBA ŻE NAPRAWA ALBO WYMIANA SĄ NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAJĄ NADMIERNYCH KOSZTÓW. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU ZGODNEGO Z UMOWĄ ORAZ RODZAJ I STOPIEŃ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI. (USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO).

5. JEŻELI USŁUGODAWCA UZNA REKLAMACJĘ ZA ZASADNĄ TOW AR ZOST ANIE NAPRAWIONY LUBWYMIENIONY NA NOWY, BADŹ ZGŁOSZONĄ REKLAMACJĘ ODRZUCONO JAKO NIEZASADNĄ, USŁUGODAWCA NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCI TAKI TOWAR FIRMĄ KURIERSKĄ, NA PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO ADRES, CHYBA, ŻE ZOSTANIE USTALONA Z KUPUJĄCYM INNA FORMA PRZEKAZANIA TOWARU.

6. KLIENT TRACI UPRAWNIENIA OKREŚLONE W PKT. 5 NINIEJSZEGO PARAGRAFU, JEŻELI PRZED UPŁYWEM DWÓCH MIESIĘCY OD STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ NIE ZAWIADOMI SKLEPU O TYMFAKCIE.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM BAZ DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW SKLEPUINTERNETOWEGO W ZWIĄZKU Z ZAKUPAMI JEST USŁUGODAWCA.

DANE OSOBOWE WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY, W ZAWIĄZKU Z TYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM ODPOWIEDZIALNYM ZA DOSTAWĘ ZAKUPIONYCH TOWARÓW DO KLIENTA.KLIENCI MAJĄ PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA. DANE SĄPRZEKAZYWANE DOBROWOLNIE.

INFORMACJA O METODACH I ŚRODKACH TECHNICZNYCH SŁUŻĄCYCH WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH:

a) W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, DO MOMENTU NACIŚNIĘCIA PRZYCISKU „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” KLIENCI POSIADAJĄCY KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO KORYGOWANIA WPROWADZONYCH DANYCH POPRZEZ EDYCJĘ PROFILU KONTA.

b) WERYFIKACJI DANYCH LUB KOREKTY ZAMÓWIENIA MOŻNA DOKONAĆ TAKŻE POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL DO USŁUGODAWCY NA ADRES store@simplylife.com.pl

c) KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DANYCH WPROWADZONYCH PODCZAS TWORZENIA KONTA W KAŻDYM CZASIE W RAMACH UDOSTĘPNIONYCH OPCJI.

INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

a) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY NASTĘPUJE PRZEZ PRZESŁANIE STOSOWNEJ WIADOMOŚCI E-MAIL PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY.

b) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJE PRZEZ WYSŁANIE KLIENTOWI NA PODANY ADRES E-MAIL TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB PRZEZPRZEKAZANIE KLIENTOWI SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOWODU ZAKUPU.

c) TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY ORAZ UDOSTĘPNIANA NA KAŻDE ŻĄDANIE KLIENTA.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU

1. KLIENCI POSIADAJĄCY KONTO W SKLEPIE ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ZMIANIE REGULAMINU ZAPOŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI E-MAIL.

2. JEŻELI W CZASIE, JAKI UPŁYNĄŁ OD OSTATNIEGO LOGOWANIA NASTĄPIŁA ZMIANA REGULAMINU SKLEPU,KLIENT AKCEPTUJE LUB NIE JEGO POSTANOWIENIA PO ZMIANACH. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW REGULAMINU, W SZCZEGÓLNOŚCI PO WPROWADZENIU JEGO ZMIAN, ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM NIE SĄ MOŻLIWE.

3. KLIENTOWI, KTÓRY NIE AKCEPTUJE WPROWADZONYCH W REGULAMINIE ZMIAN PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO USUNIĘCIA KONTA W KAŻDYM CZASIE.

4. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTÓW PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE ZMIAN REGULAMINU BĘDĄ REALIZOWANE WEDŁUG DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. GWARANCJA ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE OBOWIĄZUJĄ, GDY PRODUKT JESTUSZKODZONY MECHANICZNIE. W CELU ZACHOWANIA PRAWA DO GWARANCJI I PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWSZE PRZED ODEBRANIEM PRZESYŁKI OD KURIERA KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ, CZY OPAKOWANIE LUB PRODUKT NIE ULEGŁY USZKODZENIU W TRANSPORCIE. W PRZYPADKU, GDY OPAKOWANIE PRZESYŁKI LUB PRODUKT NOSZĄ ZNAMIONA USZKODZENIA NALEŻY NIE PRZYJMOWAĆ PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI KURIERA SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY ORAZ PRZESŁAĆ INFORMACJE NAADRES store@simplylife.com.pl

2. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISYUSTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ OODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ.U. 2000 NR 22 POZ. 271 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. 2002 NR 141 POZ. 1176 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. - KODEKS CYWILNY (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.).

3. SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZY SKLEPEM A KLIENTAMI, BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY WEDŁUG

PRZEPISÓW O WŁAŚCIWOŚCI RZECZOWEJ I MIEJSCOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17.11.1964 R. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (DZ.U. NR 43 POZ. 296 ZE. ZM.).

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów